Lopulliset hyvästit kaupunkibulevardeille

Korkein hallinto-oikeus on tänään aamulla antanut ratkaisunsa Helsingin uuteen yleiskaavaan liittyen. Tuomioistuin hylkäsi suurimman osan valituksista, mutta hyväksyi eräitä yleiskaavan toteuttamisen kannalta keskeisiä hallinto-oikeuden tekemiä päätöksiä.

Keskeisin ratkaisun kohta liittyi Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardisointisuunnitelmiin. Näiden osalta korkein hallinto-oikeus totesi, että kaupunkibulevardimerkinnät ovat maakuntakaavan vastaisia. Näin ollen käytännössä Tuusulanväylää ja Vihdintietä lukuun ottamatta kaupunkibulevardihankkeille voidaan jättää hyvästit.

Korkein hallinto-oikeus katsoi kaupunkibulevardeja koskevassa päätöksessään, että bulevardien rakentaminen kyseisten väylien osalta sellaisia epävarmuustekijöitä, ettei väylien luonteesta maakuntakaavassa merkittyinä moottoriväylinä voisi enää varmistua. Erityisesti ajonopeuksien aleneminen vähentäisi väylien luonnetta paljon liikennettä vetävinä moottoriväylinä.

Sen sijaan Malmin lentokentän alueelle ei ole maakuntakaavasta johtuvaa estettä rakentaa. Malmin lentokenttä on maakuntakaavassa merkitty kulttuuriympäristön vaalimista koskevalla omaisuusmerkinnällä, mutta merkintä ei muodosta oikeudellista estettä alueelle suunnitellun uuden kaupunginosan rakentamiselle. Tältä osin ehkä viimeinen näytös Malmin lentokentän osalta on saatu päätökseensä.

Yksittäisistä yleiskaavan osista myös Keskuspuistoon ja Vartiosaareen osoitettu rakentaminen todettiin maakuntakaavan vastaiseksi. Näin ollen kysymys Kruunusilloista on asetettava uuteen harkintaan. Alun perin päätöstä tehdessä oli suunnitelmissa rakentaa Vartiosaareen merkittävä uusi kaupunginosa. Uuden kaupunginosan nyt tultua korkeimman hallinto-oikeuden hylkäämäksi, alkuperäiset laskelmat hankkeen kannattavuudesta on tehtävä uudelleen.

Toisin kuin kaupunginvaltuusto ja hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei Viikintien eteläpuolen peltoalueelle ja Viikin koetilan lähelle suunniteltujen uusien asuntovaltaisten alueiden osalta voitu varmistua siitä, ettei rakentaminen merkittävästi heikentäisi suojeltuja luontoarvoja Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000-alueella.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu merkitsee, että Helsinki joutuu arvioimaan uuden yleiskaavan toteuttamiskelpoisuutta uudemman kerran. Pääosiltaan tuomioistuin totesi kaavan lainmukaiseksi, mutta erityisesti kaupunkibulevardisoinnin osalta tilannetta joudutaan miettimään uudelleen. Varmaa on, että Helsinki kasvaa myös tulevaisuudessa. Sen sijaan epävarmempaa on, minne nämä uudet kaupunkilaiset muuttavat tulevaisuudessa asumaan. Tänään kävi selväksi, etteivät ainakaan kaupunkibulevardeille.